تصاویر داخل دهانی، تصاویر پری اپیکال

انواع تصویربرداری ناحیه دهان و فک و صورت:

·         تصاویر داخل دهانی

·         تصاویر خارج دهانی

تصاویر داخل دهانی:

1-      پری اپیکال( periapical, PA)

2-      بایت وینگ(  bitewing, BW)

3-      اکلوزال( occlusal, occ)

تصاویر پری اپیکال:

تصویری که با قرار گرفتن فیلم یا گیرنده در داخل دهان تهیه می شود. در این تصاویر،

تمامی طول دندان شامل تاج و ریشه و همچنین مقداری از استخوانهای اطراف قابل مشاهده است. 

اهداف تشخیصی رادیوگرافی پری اپیکال

1.      ارزیابی وسعت پوسیدگی دندانی

2.      تشخیص وجود و ارزیابی گسترش ضایعات التهابی پری اپیکال

3.      ارزیابی روند تغییرات صدمات ناشی از تروما به دندان و استخوان آلوئول

4.      ارزیابی تحلیل استخوان

5.      ارزیابی شکل ریشه

6.      ارزیابی استئواینتگریشن ایمپلنت و تحلیل استخوان اطراف ایمپلنت

7.      ارزیابی دندانهای نهفته و رویش نیافته

8.      ارزیابی تحلیل داخلی و خارجی ریشه

9.      ازریابی شکل پالپ (عصب) دندان

10.  ارزیابی حین درمان عصب دندان

 


این تصاویر هم به روش دیجیتال و هم به روش آنالوگ ( معمولی غیر دیجیتال) تهیه می گردد.

این تصاویر ممکن است توسط ابزاری به نام فیلم نگهدار یا بدون آن تهیه شود.

در هنگام تهیه این تصاویر استفاده از یقه تیروئید توصیه می شود.